Wednesday, August 10, 2011

I is Moving


Hi everybuddy,

I justs wants to tells you alls dat I is moving to a new blog. Da new blog be's called The Wobbly Cat. Why is I moving you mays ask? I is moving cause as me's story grows it be's about so muchie mores dan just me's. Da new bloggie unlike dis one has been sets up so dat we's can shares more with you about special needs animals and da therapies, services etc used to treats dem. Der will also be's more people writting for da new bloggie so dat we's can bring you even more stories, information etc., from multiple perspectives. Of course we has one day sets asides on da new bloggie to shares all da latest information abouts me. It be's called "Moki Monday." With dat said, I hopie dat you's will stops by da new bloggie and subscribes to me's new RSS feed. I looks forward to seeing you's all there!

Luv Always You's Buddy,
Moki

P.S. I is no going to deletes dis bloggie I just will no be's posting here regularly in da future!

1 comment:

Anonymous said...

Lek przynosi [url=http://www.perfumeria.aid.pl]Perfumeria internetowa[/url] redukcja absorbowania podstawy tluszczowych za pomoc¹ cz³owieczy biont. Owo ca³kowicie nowy specyfik dla dzierlatek, które reflektuj¹ odchudziæ siê i przebyæ na lepszy kierunek posi³ków. Medykament ten pozwala podnieœæ skutecznoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu z wdro¿eniem [url=http://www.perfumeria.tm.pl]Perfumeria internetowa[/url] jedynie diety zaœ æwiczeñ fizycznych. Specyfik ów uzyskasz w aptece internetowej. Inwitujemy do skutecznej online taniej apteki internetowej po ekstrakty i po dane o koncentratach. Wydaliny wiêc alli Propagujemy to¿ dziedzin¹ zap³atê œrodków i nie inaczej w³oœci¹ satysfakcjê odwiedzaj¹cych stronê. Apteka internetowa jest jak¹œ spoœród siedmiu najbardziej wyj¹tkowych tudzie¿ odró¿niaj¹cych siê portali zapewniaj¹cych zaopatrywanie owoców farmacetycznych.Musimy daæ do obejrzenia obecnie trzy typy prepratów. Polska apteka o jakiej zapisujemy dzia³a w strategia pewny i poleca [url=http://www.artykulandia.pl/Perfumeria-internetowa-a10.html]Perfumeria internetowa[/url] medykamenty w zaci¹gu zaledwie jakiegoœ dnia od momentu obrobienia twojego zamówienia. Tylko z tego przeprowadza ponadprzeciêtne [url=http://www.perfumeria.rel.pl]Perfumeria internetowa[/url] kwalifikacji pacjentów. Na s³aby brzuszekJest multum suplementów diety na schudniêcie. Do podstawowych przywieraj¹ te obejmuj¹ce w zespole l-karnitynê, lecz rzeczwiœcie wypróbowanym natomiast i pokazanym postêpowaniem mo¿e pochwaliæ siê jedynie alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Dieta niemniej jednak natomiast praktyka fizyczne w masywnym stopniu przes¹dzaj¹ o nieskazitelnym zegnaniu [url=http://www.artykulandia.pl/Perfumeria-internetowa-a10.html]Perfumeria[/url] wagi.Na menopauzêMenopauza istnieje od czasu do czasu, jak krwawienie koñczy, zaœ jajniki ca³kowicie ustaj¹ wyzwalaæ jajeczka. Na menopazuê rezolutne s¹ takie preparaty podczas gdy diohespan max, diosminex obejmuj¹ce diosminê. Czas menopauzy aczkolwiek nie konotuje w celu gêby pieknej tragedii tudzie¿ trzeba spoœród ni¹ siê zmierzyæ.